Menu Close

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา(E-SAR)โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา เท่านั้น 

หากไม่มีรายชื่อสามารถเข้ารับการอบรมโดย วันอบรมตามเขตหรือจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนตามที่แจ้งในหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๒๖๗๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

 – รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 – รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

 – รุ่นที่ ๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนในส่วนภูมิภาค

– รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๓ วันที่่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๕ วันที่่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๖ วันที่่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๑๓ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

– รุ่นที่ ๑๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com