Menu Close

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยระหว่างวันที่ 18 – 19  สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร >>> รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม <<<  กำหนดการอบรม>>> ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  (เช่น รูปถ่ายจากผลตรวจ)  ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเข้ารับการอบรม

https://www.pourhauslakewood.com