Menu Close

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

https://www.pourhauslakewood.com