Menu Close

รายชื่อครู บุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ

รายชื่อครู บุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ ผู้ที่สิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา ข้างต้น ต้องได้รับ SMS ยืนยันจากกรมควบคุมโรคเท่านั้น

กลุ่มที่1

กลุ่มที่2

กลุ่มที่3

กลุ่มที่4

กลุ่มที่5

https://www.pourhauslakewood.com