Menu Close

รายชื่อครู บุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 จำนวน 2 รอบ

ชุดที่ 1 เพิ่มเติม

ชุดที่ 2 เพิ่มเติม

เมื่อแต่ละคณะไปถึงให้โทรหาผู้ประสานงานตามเบอร์ที่แจ้ง

นายทศพร  จันทับ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
0860231307
นางสาวอุไรวรรณ  คำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
0801550076
นางสาวกชกร  ลาภบรรเทิง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
0656304882
นางสาวสุกัญญา  บาราสัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
0805435202
นายวัลลภ  วระไว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
0836644186
นายอชิรวิทย์  ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
0813288388
https://www.pourhauslakewood.com