Menu Close

รายชื่อครู บุคลากรฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน 4 รอบ

รายชื่อกลุ่มที่11

รายชื่อกลุ่มที่12

รายชื่อกลุ่มที่13

รายชื่อกลุ่มที่14

เมื่อแต่ละคณะไปถึงให้โทรหาผู้ประสานงานตามเบอร์ที่แจ้ง

นางสาวภัทรัตน์  สุทธิประภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
061614 1415
นายศราวุธ  สุจริต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
087014 1041
นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โกสัยกานนท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
084552 0462
นางสาวศศิธร  งามวาจา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
089163 6955
นางสาวปิยมาศ  วงษ์ประยูร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
084978 5193
นางสาวทิพยาพัศ  ช่างเล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
086937 7397
https://www.pourhauslakewood.com