Menu Close

รางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2564/2565

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565 ในหัวข้อ “Addressing the Education Crisis: Intervention Programmes for Mitigating Learning Gaps and Learning Loss” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ต้องเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของซีมีโอ และไม่เคยได้รับรางวัล ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seameojasper-research@seameo.org ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.seameo.org/Main_programme/285 และสอบถามรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretariat@seameo.org และ orawan@seameo.org

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ซึ่งจัดขึ้น ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดาหรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.pourhauslakewood.com