Menu Close

รางวัลผู้ให้บริการดีเด่น สช. ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณามอบรางวัลให้แก่บุคลากรในสังกัด ผู้ที่มีความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดีเด่นประจำเดือน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ให้บริการดีเด่น ประจำเดือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริการดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์เมือง

https://www.pourhauslakewood.com