Menu Close

รวมงานบริการโรงเรียนนานาชาติ และงานครู บุคลากร นักเรียนชาวต่างประเทศ

รวมงานบริการโรงเรียนนานาชาติ และงานครู บุคลากร นักเรียนชาวต่างประเทศ

การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

1. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งและเปิดดำเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555

4. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6. วิชาภาษาไทย วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

1. การจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ

3. ด่วนที่สุด การจัดทำตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

1. หนังสือ ที่ ศธ 0211.5/12181 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

การรับครูชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน

2. แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (สำหรับครูต่างประเทศ)

3. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนในระบบ)

4. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้สอนชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนนอกระบบ)

5. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนครูชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนในระบบ)

6. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนผู้สอนชาวต่างประเทศ (กรณีโรงเรียนนอกระบบ)

การรับบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน

2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช)

3. ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

4. แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (สำหรับครูต่างประเทศ)

5. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

6. แบบฟอร์มหนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

7. ตารางรายงานการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

9. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย การกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน (ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555)

2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช)

3. ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน

4. ใบสอบประวัติบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองในกรณีนักเรียนชาวต่างประเทศมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

5. ใบรับรองความประพฤติ

6. ใบแจ้งจุดประสงค์การสมัครเรียน

7. ชี้แจงอัตราเวลาเรียน

8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติชาวต่างชาติก่อนรับเข้ามาเป็นครูหรือผู้สอน ถึง

1. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจักงหวัด(ยกเว้นกรุงเทพ)

3. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

4. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

5. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

6. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

7. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

1. หนังสือ ที่ ศธ02111.5_5667 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC)-ผู้รับใบอนุญาต

2. หนังสือ ที่ ศธ 0211.5_8554 ลงวันที่ 29 พค 2558 เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศ สหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC) –แจ้งเวียน

3. หนังสือ ที่ ศธ02111.5_6028-30 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศ สหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC) –แจ้งภูมิภาค_สพป

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม

1. หนังสือ ที่ ศธ0211.6_15214 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่องการประกอบวิชาชีพ

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1. ประกาศ สช. เรื่องแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

1. การขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวการชาด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

2. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555

3. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553

4. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2554

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548

7. ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2554

8. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. 2551

9. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551

10. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20)

12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สินหรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ

13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ

14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2)

15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ

16. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ

18. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. 1)

2. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง (แบบ สช. 3)

3. คำขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน (แบบ อ.1)

4. คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (แบบ อช.2)

5. คำขออนุญาตต่าง ๆ (แบบ อช.4)

https://www.pourhauslakewood.com