Menu Close

รวมข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ Rethink Academy 2 ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ • ค่ายส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง : Coding Journey Camp 2021

https://www.pourhauslakewood.com