Menu Close

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเจียหมิน จ.ปราจีนบุรี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเจียหมิน จ.ปราจีนบุรี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

วันนี้ เวลา 09.00 น. (15 ธ.ค.62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารบรรจง ตังกบดี ณ โรงเรียนเจียหมิน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายจาง ตง ห้าว อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนเจียหมิน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

นางกนกวรรณ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริบทของสถานที่ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา โรงเรียนเจียหมินมีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในจำนวนที่มากขึ้น จึงทำให้มีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน คณะกรรมการโรงเรียนเจียหมิน จึงได้มีมติร่วมกันในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับจำนวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท และงบประมาณสนับสนุนจากผู้ที่มีคุณูปการต่อการจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกจำนวน ๑๑,๕๑๑,๕๐๐ บาท โดยหวังว่าอาคารเรียนหลังใหม่นี้จะช่วยสร้างบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางภาษาจีน มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ สร้างสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และสร้างให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดไว้

สำหรับโรงเรียนเจียหมิน ตั้งอยู่ ณ ตลาดท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนประเภทการกุศลสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบสงเคราะห์ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนครูผู้สอน ๘๒ คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๐๓ คน

https://www.pourhauslakewood.com