Menu Close

ขอแจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้รับการแจ้งจากโรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ว่าขอยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ปพ.๑:ป ชุดที่ ๐๐๐๑๖ เลขที่ ๒๔๑๓๗๘ จำนวน ๑ ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปพ.๑:บ ชุดที่ ๐๐๐๐๗  เลขที่ ๐๔๗๒๒๙ จำนวน ๑ ฉบับ เกิดความเสียหาย เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานของทางราชการได้

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จึงส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๑) ดังกล่าว มาเพื่อมีให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.bga.moe.go.th/2018/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%99%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%A7-7870-1.pdf

https://www.pourhauslakewood.com