Menu Close

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ และเลื่อนวันเข้าการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ ช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องจากเกิดสถาณการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ได้กระจายไปในหลายๆ พื้นที่เกือบทุกจังหวัดในประเทษไหย และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถาณการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 (ศบค.) ทางมูลนิธิต่ิต้านการทุจริต จึงได้เห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกออบรม รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการการรายงานตัว ทั้ง ๔ ครั้ง พร้อมทั้งเลื่อนวันเข้ารับการฝฝึกอบรมตามจังหวัดท่กำหนด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://acf.or.th/

https://www.pourhauslakewood.com