Menu Close

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งการเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งการเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างแท้จริง ทุน FLTA กำหนดให้สรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อไปทำการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อาจารย์ชาวไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆไปกับการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

-เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน

หรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

-มีคะแนนTOELF อย่างน้อย 79(IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 และจะต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมหลังจากจบการรับทุน(ระยะเวลา 9 เดือน)

-ต้องมีความเป็นผู้นำ มีความสามารถที่จะจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการรับสมัครได้ที่

https://www.pourhauslakewood.com