Menu Close

มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย)ได้เสนอให้มีมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2564 และที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนำไปปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเร่งด่วน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและปฏิบัติตามมาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว มีกรอบแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน และโรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2565

<<<ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>

1. หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

2. รายละเอียดมาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

https://www.pourhauslakewood.com