Menu Close

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกา 2564 ในหลักสูตร/ สาขาวิชาต่างๆ โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมมูลการรับสมัคร และการสมัครเข้าศึกษา ได้ทาง http://sutgateway.sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมมูล ที่

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (อาคารเรียนรวม 2)
111 ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • โทรศัพท์ 044 223014 ถึง 5 หรือ 044 223025 ถึง 6
  • โทรสาร 044 223010
https://www.pourhauslakewood.com