Menu Close

พีรศักดิ์ขานรับนโยบาย Coding จัดอบรมต่อเนื่องสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ดร.พีรศักด์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการจัดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1-18 กันยายนที่ผ่านมาว่า การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีหลากหลายหลักสูตรที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนาเรียนรู้และนำเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดต่อให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งการอบรมในวันนี้ มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา และ 2) หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษา และหวังว่าครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นางสาวชิโนรส กวางแก้ว ครูระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา จังหวัดปทุมธานี จากการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการอบรมที่มีประโยชน์เพราะสามารถจะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนได้ เป็นการประยุกต์ให้เด็กๆ เค้ารู้จักการเขียนโปรแกรม การใช้บอร์ดคำสั่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ทำให้นักเรียนมีความคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้น ให้คุณครูได้เข้ามารับรู้ข้อมูล และเข้ามาอบรมนำประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และควรจะจัดในทุกๆปี

นายเจษฎางค์ พรมศาสตร์ ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชินีบน กทม. กล่าวอีกว่า ในการอบรมในครั้งนี้ 3 วันนี้ ก็ได้ในส่วนของ Coding และทางวิทยากรได้สอนในเรื่องของการใช้ตัวโน๊ตดนตรี ซึ่งพอมานั่งคิดดูแล้วกับ Scratch มันน่าจะออกไปในส่วนของการบูรณาการในวิชาดนตรีได้ด้วย กับวิชาวิทยาการคำนวณในส่วนของ Scratch ก็คือจะสอนผสมผสานกันไป ในเรื่องของหลักสูตรนี้ ควรจะจัดต่อในปีหน้าหรือว่าต่อยอดดีมั้ย ก็ควรครับ เพราะมันจะได้ต่อเนื่องกัน ทำให้ครูหลายหลายคนเกิดแรงบันดาลใจ ในส่วนของการนำไปต่อยอดในหลายหลายวิชาเพื่อไปบูรณาการกัน

นายสกล จันทร์กิติวัฒน์ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวิบูลย์วิทยา จังหวัดระนอง กล่าวเสริมว่า สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมโปรแกรม Python สามารถนำไปใช้สอนที่โรงเรียนได้มากมายครับ อย่างตอนนี้ ล่าสุดนี้ก็คือไปเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดให้เด็กนั้นได้ทำเป็นทั้งหมดเลย ได้ออกแบบโปรแกรมได้

นางสาวเยาวภา จงพัฒกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ สช. ได้รับงบประมาณมาในปี 2565 และได้ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพื่อที่ครูจะได้นำเทคนิควิธีการการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้รู้จักคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผลเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้

สำหรับการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอบรม 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 260 คน และ 2) หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 130 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 390 คน จากโรงเรียนเอกชน จำนวน 208 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=Ve12616tM5o

https://www.pourhauslakewood.com