Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอกชนจังหวัดยะลา และผู้บริหารสำนักงานการศึกษาอกชนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน จชต. เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประเด็นดังนี้

1. การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ/ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
2. การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กิจการลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com