Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานของครู นักเรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com