Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยและสามารถยกระดับผลการทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทยให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียนและสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้น

https://www.pourhauslakewood.com