Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน (Regis) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

https://www.pourhauslakewood.com