Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com