Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวนาเดีย ปูยา สาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช.3 และนางสาวการีมุณ มะแร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com