Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ (Regis System) ในโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พบปะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ (Regis System) ในโรงเรียนเอกชนในระบบ จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนบันนังสตาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เพื่อให้โรงเรียนได้รับรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกัน ร่วมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบันทึกข้อมูลและการออกรายงานฯข้อเท็จจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 25 – 605 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

https://www.pourhauslakewood.com