Menu Close

ผลการประชุม PMQA เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการประชุม PMQA เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการประชุม

ศธจ.-1.กลุ่มอำนวยการ

ศธจ.-2.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศธจ.-3.กลุ่มนโยบายและแผน

ศธจ.-4.กลุ่มพัฒนาการศึกษา(1)

ศธจ.-5.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศธจ.-6.กลุ่มส่งเสรมการศึกษาเอกชน

ศธจ.-7.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ศธจ.-8 กุลุ่มตรวจสอบภายใน

ศธภ. – 1 กลุ่มอำนวยการ(1)

ศธภ. – 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ศธภ. – 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล(1)

ศธภ. – 4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ศธภ. – 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล (1)

https://www.pourhauslakewood.com