ประวัติรองเลขาธิการ กช.

นายประพัทธ์  รัตนอรุณ

ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประวัติการศึกษา

             ปริญญาโท     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ประวัติการทำงาน

  พ.ศ. 2549 – 2559    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ชุมพร เขต 2 , สพม.11

  พ.ศ. 2560 – 2561    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

  พ.ศ. 2562 – 2564    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

  ปัจจุบัน                   ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ฝึกอบรมหลักสูตร  

                              :  หลักสูตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า

                           :  หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการศึกษาระดับสูง (นบส.ศธ) รุ่นที่ 9

                           :  หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส) ของ ก.พ. รุ่นที่ 12

รางวัลผลงานดีเด่น

                           :  รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

                           :  รางวัล“พระพฤหัสบดี”ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

                           :  รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับทอง

                           :  รางวัลทรวงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

                              ด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ ปี 2558 , 2559 ,2562

https://www.pourhauslakewood.com