Menu Close

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล พร้อมด้วย นิติกร และผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงทุจริต หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด โดยมีนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานในการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com