Menu Close

ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

รับเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 ได้ที่ QR code หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และทาง Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.pourhauslakewood.com