Menu Close

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สนใจสมัครได้ที่สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
โทร 0 2280 0046

https://www.pourhauslakewood.com