Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช.

ประชาสัมพันธ์ สช.

การส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Read More »
https://www.pourhauslakewood.com