Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช.

ประชาสัมพันธ์ สช.

ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น (จำกัดรุ่นละ 125 คน) 4 ภูมิภาค

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »
https://www.pourhauslakewood.com