Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.จังหวัดยะลา

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเอกสารในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More »

สช. จัดอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเอกสารในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More »

ผอ.สช.จ.ยะลา นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 และรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้”

Read More »

สช.จ.ยะลา ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2566

Read More »

สช.จ.ยะลา ประชุมชี้แจงซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More »

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี

Read More »

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมกับผู้แทนภาคการศึกษาภาครัฐและเอกชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง

Read More »

สช.จ.ปัตตานี ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการมหกรรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) และร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลเพื่อสนับสนุนโครงการฯ

Read More »

สช.จังหวัดสตูล

นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล

Read More »

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบว่าด้วย การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)

Read More »

สช.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

Read More »
https://www.pourhauslakewood.com