Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.จังหวัดสงขลา

สช.จังหวัดยะลา

สช.จ.ยะลา ร่วมต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

Read More »

สช.จ.ยะลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค

Read More »

สช.จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง

Read More »

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โรงเรียนในอำเภอยะหา

Read More »

สช.จังหวัดนราธิวาส

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จังหวัดสตูล

สช.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

Read More »

สช.สตูล อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Read More »

ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู และโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนแสงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Read More »

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนศรีอามานศึกษา โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา และโรงเรียนจงหัว เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสตูล

Read More »

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ)

Read More »
https://www.pourhauslakewood.com