Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.จังหวัดสงขลา

สช.จังหวัดยะลา

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากจน (กลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา)ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2

Read More »

สช.จังหวัดนราธิวาส

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จังหวัดสตูล

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ)

Read More »

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read More »

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ – ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

Read More »

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1

Read More »

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read More »

นายศุภโชค พาหุมันโต บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1

Read More »

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล

Read More »
https://www.pourhauslakewood.com