Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.จังหวัดสงขลา

สช.จังหวัดยะลา

สช.จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง

Read More »

สช.จ.ยะลา ลงตรวจความพร้อมการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

Read More »

สช.จังหวัดนราธิวาส

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จังหวัดสตูล

https://www.pourhauslakewood.com