Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.จังหวัดสงขลา

สช.จังหวัดยะลา

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

Read More »

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมหารือในประเด็นข้อสั่งการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประเด็นการมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา

Read More »

สช.จังหวัดนราธิวาส

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จังหวัดสตูล

https://www.pourhauslakewood.com