Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.จังหวัดยะลา

สช.จ.ยะลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการมหกรรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 และร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4

Read More »

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

Read More »

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี

Read More »

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมกับผู้แทนภาคการศึกษาภาครัฐและเอกชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง

Read More »

สช.จ.ปัตตานี ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการมหกรรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) และร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลเพื่อสนับสนุนโครงการฯ

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนับสนุนและมอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) “หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและภาษาอย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565

Read More »

สช.จังหวัดสตูล

นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล

Read More »

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบว่าด้วย การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)

Read More »

สช.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

Read More »
https://www.pourhauslakewood.com