Menu Close

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/g.swu.ac.th/sotl7

https://www.pourhauslakewood.com