Menu Close

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับรางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

ด้วยองค์การยูเนสโกประสงค์มอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD จำนวน ๓ รางวัลให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน         มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายด้านการศึกษา การเรียนรู้ในทุกระดับ และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินจำนวน ๕๐,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับรางวัลโดยเสนอโครงการด้าน ESD ที่มีคุณสมบัติดังนี้

            ๑. อยู่ในระหว่างดำเนินการและเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ปี          

๒. แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์

๓. สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและขยายการดำเนินงานได้

๔. ส่งเสริมเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของกรอบการดำเนินงาน ESD อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย เช่น ส่งเสริมนโยบายด้าน ESD ปฏิรูปสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะของนักการศึกษาและผู้ให้การฝึกอบรม ระดมทรัพยากรเยาวชน

๕. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโครงการที่เสนอเข้ารับรางวัลโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

๕.๑ Transformation: การปฏิรูปการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน นำพาประชาชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลง

๕.๒ Integration : บูรณาการการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

  ๕.๓ Innovation: แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

ขั้นตอนการสมัคร                                                                                                                                   1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล เกณฑ์การตัดสินและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก คลิก

       2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของยูเนสโก คลิก

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้คสมบูรณ์และจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564                                                

4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ โทร. 0 2281 0565 ต่อ 115

https://www.pourhauslakewood.com