Menu Close

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าไปเรียนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดยผู้ที่เข้าเรียนครบ ๘ หน่วยการเรียนรู้ จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพ ทั้งนี้ สามารถสมัครลงทะเบียนเรียนได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ http://cse-elearning.ops.moe.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  >>ดาวน์โหลด<<

https://www.pourhauslakewood.com