Menu Close

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2564 สช.

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2564 สช. ขอให้โรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน (Private Education Data Center : PEDC)
ตามแบบรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  https://nfe.opec.go.th/2021/01/21/การจัดทำรายงานแสดงกิจก/

https://www.pourhauslakewood.com