Menu Close

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่35 ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่35 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gspa.nida.ac.th/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-mpa-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-35/

https://www.pourhauslakewood.com