Menu Close

ประชาสัมพันธ์ที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ จากเดิม ที่อยู่เลขที่ 154 ศาลาวชิราวุธ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไปยังที่ทำการใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เลขที่ 60/38 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 E-mail : scout@scoutthailand.org หมายเลขโทรศัพท์ 0 3819 0834 และ 0 3819 0793 – 99 โทรสาร 0 3819 0835 – 36 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.pourhauslakewood.com