Menu Close

ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ได้มีมติให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศคู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) ที่หน้าเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (http://www.mdes.go.th) ที่เมนู“ ดาวน์โหลด”หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.mdes.go.th/content/download-detail/8499 เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงศูนย์เทคโนโลยีไสารสนเทศ โทร. ๐๒๑๔๑๖๙๐๕

โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๐๒๑

https://www.pourhauslakewood.com