Menu Close

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2564 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เขตสุขภาวะที่ 13 กรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการขับเคลื่อนงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการได้อย่างมีมาตรฐาน โดยการกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุสำคัญ 9 เดือน , 18 เดือน , 30 เดือน, 42 เดือน และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรอง  และประเมินพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามการดำเนินงานได้ที่ สถาบันพัฒนาพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว โทร 02 521 6550-2 ต่อ 405, 406 หรือ 08 6094 4406 (กรรณิการ์ เจริญจิตร) อีเมล์ mchbkk13@hotmail.com

หนังสืีอแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

คู่มือ DSPM ผ่านระบบ E-Learning (ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ)  และแบบบันทึกรายงานผลการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

https://www.pourhauslakewood.com