Menu Close

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนัก ป.ป.ท.

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนัก ป.ป.ท.
โดยสามารถแจ้งได้ที่ https://www.pacc.go.th/index.php/home/index
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ โทร 0 2628 6162

https://www.pourhauslakewood.com