Menu Close

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน   โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

สช. ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมส่งนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยขอให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินดังกล่าว ดาวน์โหลดคู่มือแบบการประเมินหลักเกณฑ์ใหม่ได้ที่ http://www.secondary2.obec.go.th

https://www.pourhauslakewood.com