Menu Close

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ส้งคมตระหนักเรื่องความเท่าเที่ยมระหว่างเพศ

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ส้งคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเที่ยมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality”  เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือสแถน QR Code (รายละเอียดตามแนบ)

https://www.pourhauslakewood.com