Menu Close

ประชาสัมพันธ์การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com