Menu Close

ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ขอเลื่อการสอบแข่งขัน ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก รัดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถาณการณ์จะคลี่คลาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.ssklocaladmin.go.th/system_files/254/fc42768f4dc63054e1a5da201b22aa4f.pdf

https://www.pourhauslakewood.com