Menu Close

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าความสำคัญในเรื่องมารยาทไทย และมารยาทในสังคม สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำไปปรับใช้ในประจำวันได้

ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดฯ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 4206 – 7

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์

ใบสมัคร

https://www.pourhauslakewood.com