Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
ไปรายงานตัว ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

กลุ่มงานเลขานุการกรม

โทร. 02 282 9576

https://www.pourhauslakewood.com