Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 3 ผู้สมัครสอบที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

https://www.pourhauslakewood.com