Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ download

เอกสารแนบท้าย 1 รายละเอียดที่นั่งสอบ download

เอกสารแนบท้าย 2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ download

เอกสารที่ต้องใช้ในการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ download

https://www.pourhauslakewood.com