Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์  02 282 9576

โทรศัพท์ 02 282 1000 ต่อ 120, 121, 122, 123

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  humanre.opec@gmail.com

https://www.pourhauslakewood.com