Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการแล้ว ทั้งนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวต่อไปนี้

รายละเอียดไฟล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์  0 2 282 9576  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  humanre.opec@gmail.com

https://www.pourhauslakewood.com